Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

Announcement
Christian Funeral  
K. Chaweewan  
27 Sept 2010, First Church of Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand  
 
Christian Funeral  
K. Apsorn Wasurat  
   

เงื่อนไขการใช้เวบไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์มายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียล เมื่อเข้าสู่เวบไซต์ ท่านยอมรับเงื่อนไขของเวบไซต์ดังนี้

“มายด์คอนเซปท์ เมมมอเรียล” หรืิอ “มายด์คอนเซปท์” หมายถึง เจ้าของเวบไซต์นี้ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 131 อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

การใช้งานเวบไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


เนื้อหาภายใต้เวบไซต์มายด์คอนเซปท์ เป็นเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน และมายด์คอนเซปท์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาโดย ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์
เนื้อหาในเวบไซต์มายด์คอนเซปท์ รวมถึุง เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ และการเขียนโค้ด ได้รับการปกป้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ และเป็นทรัพย์สินของมายด์คอนเซปท์ การทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปแสดง ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมายด์คอนเซปท์

การรับประกัน
เวบไซต์และเนื้อหาในเวบไซต์นี้ รวมถึงบริการ เป็นการให้ข้อมูลตามที่ได้จัดทำขึ้น และไม่ได้ให้การรับประกัน ถึงข้อมูลที่นำแสดง มายด์คอนเซปท์ไม่รับประกันว่าเวบไซต์จะปราศจากข้อ ผิดพลาดจากการแสดงข้อมูล การนำเสนอเนื้อหา การแสดงภาพ หรือข้อความใด ๆ หรือ ถูกไวรัส หรือ สิ่งอื่นใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งาน

มายด์คอนเซปท์ไม่รับประกันว่าการใช้ข้อมูลในเวบไซต์ นี้จะถูกต้อง เพียงพอ เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ หรือ เชื่อถือได้

ข้อจำกัด
มายด์คอนเซปท์ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน หรือข้อผิดพลาดจากเวบไซต์ หรือ การที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เวบไซต์

ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์
ในกรณีที่มายด์คอนเซปท์ระบุราคาหรือรายละเีอียดบริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่เสนอ มายด์คอนเซปท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธ หรือ งดให้บริการนั้น ๆ โดยให้ยึดถือราคาหรือรายละเอียดบริการที่เสนอโดย ใบเสนอราคาที่ลงนาม หรือมีลายมือชื่อกำกับ

ปกป้องสิทธิ์
ท่ายยินยอมที่จะปกป้องสิทธิ์มายด์คอนเซปท์ โดยไม่ทำการฟ้องร้อง หรือสร้างความเสียหายให้แก่มายด์คอนเซปท์ พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมายด์คอนเซปท์ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนสัญญานี้

ข้อพิพาท
ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้เวบไซต์ หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ให้เป็นไปตามกฏหมายไทย และดำเนินการในประเทศไทย

รายละเอียด ข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาในเวปไซต์นี้ให้ถือว่าเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ในการประชาสัมพันธ์ บริการของมายด์คอนเซปท์ ที่ให้แก่ลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ในประเทศไทยเท่านั้น

การยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขนี้มีผลจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญา ผู้ใดผู้หนึ่ง ท่านสามารถยกเลิกสัญญาโดยการเลิกใช้งานเวบไซต์ มายด์คอนเซปท์ และทำลายเอกสาร และเนื้อหาที่นำ ไปจากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ทำขึ้นภายใต้สัญญานี้หรือไม่ี้ก็ตาม มายด์คอนเซปท์ขอสงวนสิทธิในการบอกยกเลิกสัญญา โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามสัญญา เมื่อยกเลิกสัญญา ท่านต้องยุติการใช้งานเวบไซต์ และทำลายเนื้อหา และเอกสารเว็บไซต์ที่ท่านจัดเก็บโดยทันที