Back to Main Page

ภาษาไทย | English | Printable

 
   
   
 
   
   
   
   
   

บริการจัดเลี้ยง

บริการจัดเลี้ยงสำหรับพิธีศพ พิธีระลึก พิธีมงคลสมรส และงานฉลองต่าง ๆ สำหรับงานที่มีแขกรับเชิญจำนวนมาก

มายด์คอนเซปท์ ให้บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานเลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงงานระลึก เช่น งานฉลองครบรอบแต่งงาน งานฉลองคริสตมาสของบริษัท หน่วยงาน งานฉลองวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการจัดเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นแบบบุปเฟต์ แบบซุ้มอาหาร ทั้งมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

 

 
บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งงาน  
 
บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานฉลองต่าง ๆ  
 
บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานศพ  

ติดต่อมายด์คอนเซปท์ เพื่อขอรายละเีอียดเพิ่มเติม